صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۶,۷۲۰,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۳,۲۷۹,۸۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۴۸,۹۶۴,۶۱۱,۹۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۲۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۲۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۲۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲۵,۲۸۴ ۲۵,۲۶۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۱۴,۳۶۰,۰۰۰ ۳۰,۹۲۵,۲۵۶ ۱۱۶,۷۲۰,۱۲۸ ۲,۹۴۸,۹۶۴,۶۱۱,۹۵۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲۵,۸۵۳ ۲۵,۸۳۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۳۸۶,۷۳۰,۹۳۱,۵۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲۵,۴۴۰ ۲۵,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۳۳۲,۶۱۴,۵۲۲,۱۱۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲۵,۰۸۱ ۲۵,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۲۸۵,۴۹۵,۲۵۳,۰۹۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲۵,۰۷۹ ۲۵,۰۶۳ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۲۸۵,۲۸۷,۰۰۸,۲۶۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۵,۰۷۸ ۲۵,۰۶۲ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۲۸۵,۰۷۸,۹۵۶,۶۶۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۴,۹۶۱ ۲۴,۹۴۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۸,۸۳۶,۳۲۸ ۱۶,۵۶۵,۲۵۶ ۱۳۱,۰۸۰,۱۲۸ ۳,۲۶۹,۷۶۵,۲۶۰,۰۱۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۴,۳۷۲ ۲۴,۳۵۶ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۴۰۷,۸۲۴,۰۷۴,۴۹۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۴,۱۴۹ ۲۴,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۷۶,۷۰۵,۶۳۵,۷۲۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۴,۴۹۶ ۲۴,۴۸۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۴۲۵,۳۲۰,۳۶۹,۹۴۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۴,۲۸۱ ۲۴,۲۶۴ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۹۴,۹۶۶,۶۴۴,۶۸۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۴,۲۷۳ ۲۴,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۹۳,۹۴۴,۲۲۶,۶۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۴,۲۷۲ ۲۴,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۳۹۳,۷۴۰,۷۹۲,۵۸۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲۳,۵۳۵ ۲۳,۵۱۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۳,۷۸۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲۳,۰۰۱ ۲۲,۹۸۵ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۱۶,۰۱۸,۴۸۰,۶۵۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۳,۰۳۱ ۲۳,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۲۰,۹۳۹,۲۴۵,۸۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۲,۹۲۰ ۲۲,۹۰۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۲۰۵,۲۸۴,۴۳۵,۵۱۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲۲,۲۲۲ ۲۲,۲۱۱ ۰ ۰ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۱۰۷,۶۲۷,۰۵۱,۷۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲۲,۲۲۰ ۲۲,۲۰۹ ۰ ۱۶,۵۰۰,۹۳۵ ۱۴۷,۶۴۵,۳۸۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۳۹,۹۱۶,۴۵۶ ۳,۱۰۷,۴۲۴,۵۹۲,۰۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۲۴,۰۵۰ ۲۴,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۲,۹۶۶,۵۵۶,۳۴۳,۸۵۲